DepositaryO Wiki
Advertisement

Pansariling Alituntunin Adhikain at mga Layunin

Ang sulating ito ay ang malinaw na pagbabalangkas ng mga tutugaygay na mga alituntunin, adhikain at layunin ng May Akda. Magsisilbi bilang pangkalahatang panuto at gabay sa mga tatahaking kaganapan, ang kasulatang ito ay ay ang tagapagpanatili ng kalikasan, katuturan, kaurian at sa kabuuhan ay ng katauhan ng May Akda alinsunod sa mga pilosophiya at prinsipyong nakapaloob sa mga pahina ng DepositaryO.

Paglalahad ng Kasalukuyang Antas

Ang mga isinasagawang pag-aaral at pananaliksik sa patuloy paglikha sa kabuuhan ng mga pahina ng DepositaryO ay personal na itinataguyod ng May Akda. Ang pangunahing suportang pinansiyal na nagsusulong sa proyekto ay nagmumula sa maliit na personal niyang hanapbuhay, ang Kabalikat Financing.

Sa mahabang panahon ng pagsusulong ng mga gawaing pananaliksik, hindi na lubusan pang maipagpapatuloy ng Kabalikat ang suportang pinansiyal dahil na din sa patuloy na pagbagsak ng kalagayang pinansyal ng operasyon ng negosyo -- hindi na sapat ang puhunang ipinapangalakal nito kung kayat hindi na rin tuluyan pang sasapat ang pananalaping kinikita nito upang puhunanan ang mga pag-aaral at pananaliksik ng DepositaryO.

Madaliang Solusyon

Upang malapatan ng madaliang solusyon ang gayong balakid sa ikapagpapatuloy ng mga gawaing may kinalaman sa pagtataguyod ng DepositaryO, panandaliang tututok muna ang May Akda sa mga pananaliksik at gawain na may kinalaman sa kung paano makapaglilikom ng pananalaping suporta bilang pangkabuhayan ng May Akada na siyang magtataguyod sa mga gawaing itinataguyod nito.

Sa layuning ito, magsasagawa ang May Akda ng ilang pananaliksik at pagsusubok upang sa lalong madaling panahon ay maipanumbalik nito ang sigla ng Kabalikat Financing na siyang tuwirang magtataguyod sa mga gawaing may kinalaman sa DepositaryO.

Kahalagahan ng Kabalikat Financing

Ano mang malikom na pananalapi ng May Akda ay kinakailangang tuwirang maisalin bilang pangsagip na puhunan ng Kabalikat Financing. Sa pamamagitan nito, ano mang usaping pananalapi at mga katanungan may kinalaman sa pinagmumulan ng tulong pinansiyal ng mga gawaing may kinalaman sa DepositaryO sa maituturing na nagmumula sa pananalaping kinikita ng negosyo ng Kabalikat Financing.

Isa pang kahalagahan ng Kabalikat Financing ay ang pagkakaloob sa May Akda ng gawaing naugat sa Literal na Reyalidad. Sa pamamagitan ng pagtataguyod sa Kabalikat Financing, mananatili ang pakikipag-ugnayan ng May Akda sa kasalukuyang antas ng kanyang komunidad na siya namang patuloy niyang batayan ng inog ng tunay-na-buhay.

Mga Kubling Pagdadahilan

Pinagmulan ng Paunang Puhunan

Sa pamamagitan ng gawaing panunuto sa Wikipedia, idadahilan ng May Akda na may natanggap itong tulong pinansiyal sa pagtataguyod ng Tagalog Wikipedia.

Pinagkukunan ng patuloy na suportang pananalapi

Sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga gawaing pang-internet na may kinalaman sa pagsusulong ng mga adhikain ng DepositaryO, idadahilan ng May Akda na dito nagmumula ang patuloy na tulong pinansiyal na kanyang ginagamit sa pagtataguyod ng mga proyekto ng DepositaryO.

Pagtataguyod sa Kabalikat Financing

Ang patuloy na kikitain ng Kabalikat Financing ay gagamitin upang paunlarin pang patuloy ang negosyo at operasyon ng Kabalikat. Makatutulong ito upang tagapagkubli sa mga sekretong gawain na isasagawa ng May Akda sa hinaharap tulad ng paglilimbag ng mga sulatin.

Mga Pansariling Limitasyon

Ang antas ng pansariling kapakinabangan ng May Akda ay lilimitahan sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ano mang karagdagang kapakinabangan ay maituturing na makatuwiran hanggat ito ay alinsunod sa antas ng pag-unlad ng negosyo ng Kabalikat Financing.

Ang Pasimulang Layunin

Kinakailangan ang pananalaping suporta sa lalong madaling panahon alinsunod sa ilulunsad na proyekto ng May Akda na may kinalaman sa Domain Names at Internet Protocol. Maglulunsad ang May Akda ng On-Line Job at hihikayatin ang sinoman na nais maghanapbuhay. Hihikayatin silang ipagpatuloy ang mga pasisimulang kwento ng May Akda na pawang mga fiction stories. Ang ilan naman ay aatasan upang mag-encode. Sa pamamagitan nito, mapapalaganap ng May Akda ang pagsasakaganapan ng ilang mga kwento at kaisipan.

Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng tuwirang pagre-restrucre ng Kabalikat Financing. Sa pamamagitan ng matatanggap na tulong pinansiyal na ilalagak sa negosyo, magagawa nitong puhunanan ang ON-LINE job na isusulong nito.

Alituntuning Personal

Itinatakda ng May Akda ang isang alituntuning personal sa pananatiling lihim ang mga gagawing pagkilos ng DepositaryO kung saan ang mga gawain ay pananatilihing alinsunod sa mga reyalidad ng Literal na Panahon. Sa pagsusulong ng mga layunin nito, pananatilihin ng May Akda ang integridad ng kalikasan ng mga Pahina.

Advertisement