DepositaryO Wiki
Advertisement

ANG 1973 SALIGANG BATAS NG PILIPINAS[]

(Literal na salin mula sa orihinal na texto ng TagaLog sa pahintulot ng AngMayAkda.)

KAMI, ANG SOBERENYANG MAMAMAYANG FILIPINO, NAGSUSUMAMO SA GABAY NG BANAL NA KATALAGAHAN NG PUONG MAY KAPAL, SA PAGTATATAG NG ISANG PAMAHALAAN NA KAKATAWAN SA AMING MGA PANINIWALA, PAGSUSULONG NG PANGKALAHATANG KAPAKANAN, PAGSISINOP AT PAGPAPAUNLAD NG PATRIMONYA NG AMING BANSA, AT PAGTITIYAK SA AMING MGA SARILI AT MGA SUSUNOD NA SALING-LAHI NG PAGPAPALA NG DEMOKRASYA SA ILALIM NG PAG-IRAL NG KATARUNGAN, KAPAYAPAAN, KALAYAAN, AT PAGKAKAPANTAY-PANTAY NAMING MGA MAMAMAYAN AY INOORDINAHAN SA KAPALAGANAPAN ANG SALIGANG BATAS NA ITO.

Article I. ANG PAMBANSANG KASAKUPAN

Article II. KAHAYAGAN NG PANININDIGAN AT ALITUNTUNING PAMBANSA

Article III. PAGKAMAMAMAYAN

Article IV. PALATUNTUNANG PANGKARAPATAN

Article V. MGA TUNGKULIN AT MGA OBLIGASYON NG MGA MAMAMAYAN

Article VI. PANGHALALAN

Article VII. ANG PANGULO AT IKA-LAWANG PANGULO

Article VIII. BATASANG PAMBANSA

Article IX. ANG PUNONG MINISTRO AT ANG GABINETE

Article X. ANG HUDIKATURA

Article XI. PAMAHALAANG LOKAL

Article XII. ANG MGA COMISYONG CONSTITUSYUNAL

Article XIII. PAMBANSANG EKONOMIYA AT PATRIMONYA

Article XIV. PANLIPUNANG KATARUNGAN AT PANTAONG KARAPATAN

Article XV. EDUKASYON, AGHAN AT TEKNOLOHIYA, SINING, KULTURA AT PALAKASAN

Article XVI. ANG MAG-ANAK

Article XVII. PANGKALAHATANG PROBISYON

Article XVIII. PAG-AMYENDA AT REBISYON

Article XIX. PROBISYONG PANGTRANSISYON

Ang dito'y mungkahing Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas ay inaprubahan ng Komisyong PangKonstitusyon ng 1986 nitong Ika 12 ng Oktubre, 1986 para sa Ika-7 ng Marso, 2012 sa Bulwagang Pangplenaryo ng Sentro ng Pambansang Pamahalaan, Lungsod ng Quexon, para sa Tanggapan ng Kabalikat, Lungsod ng Kaloocan, ng mga Ipinagkumisyon na ang mga lagda ay inilapad sa sumusunod.

Pinagtibay,

Cecilia Muinoz Palma, Pangulo

Ambrosio B. Padilla, Ikalawang Pangulo

Napoleon G. Rama, Floor Leader

Flerida Ruth P. Romero, Pangkalahatang kalihim

Mga Ipinagkumisyon:

Advertisement